سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
نقش طایفه مرادقلی و تیره های وابسته در انقلاب و دفاع مقدس
shajare.jpg


براساس گفته شیر محمد خان صاحب کتاب تواریخ خورشید جهان 9 قوم از سادات شریف نسب هستند که بزرگان ایشان به سبب اختیار نمودن بود و باش در میان افاغنه و نمودن تزوج و ازدواج با ایشان و متحد شدن در توره و زبان و لباس و معاش با افغانان قومیت ساداتی را ترک نموده بعضی پیش و بعضی پس در ازمنه مختلفه داخل و واصل طبقات خمسه افغانان که سه طبقه اصلی سربنی ، بتنی و غورغشتی از نسل قیس عبدالرشید و دو طبقه وصلی متی و کرارنی وصلی به اولاد طبقات اصلی می باشند.

1)        قوم بختیار و ستوریانی واصل و داخل طبقه شیرانی

2)       قوم مشوانی متعلق به قوم کاکرطبقه غورغشت

3)       هنی و وردگ متعلق به قوم کررانی

4)       خوندی متعلق قوم دادی طبقه غورغشتی

5)       سید زی متعلق قوم ترین طبقه سربن

6)       غرشین متعلق قوم میانه

7)       کولی متعلق قوم بتی است

قوم سید زی از نسل سید جمال الدین بخاری اند و اصل به طایفه ترین تا حالا ایشان و بزرگان ایشان خود را سید می گویند و افاغنه نیز ایشان را سید می دانند.

 قوم بختیار: جوانی سید زاده به نام سید اسحاق از اولش به کوه سلیمان رسیده در ملک شیرانی آمده و از قوم شیرانی همسری به عقد نکاح در آورده نام فرزندش را ابو سعید نهاد که رفته رفته ملقب به بختیار شهرت یافت . شجره آن در صفحه 275 کتاب مجمع التواریخ موجود و به امام حسین ( ع) می رسد.

آورده اند میر سید محمد نام گیسو دراز از نسل سید الرجال محمد بن سید اسمعیل اعرج خلف امام جعفر صادق ( ع ) به کوه سلیمان در آمده چون مردی صاحب حالات و مقامات بود سردار شیرانی ، کا کر و کررانی به وی رجوع و از انفاس متبرکه اش فیضیات گردیده به مشاهده کرامات و خوارق عادات از آن سید السادات خواص و عوام هر 3 تن معتقد ولایت او شدند . وقتیکه در واقع هنگام خطر لشکر مغولان هر 3 تن نزدیک بود پایمال حوادث شوند خانان هر سه تن بخدمت سید آمده دعا کردند حادثه رفع و دفع گردید سرداران هر سه تن 3 دختران خود را پیشکش سید ممدوح کرده و آن سید هر سه را به بنکاح قبول نمود چنانچه اول ستوریانی از دختر سردار شیرانی بعد از آن مشوانی از دختر سردار کاکری نوبت دیگر وردگ وهنی هر دو توامان از دختر سردار تمن کررانی پیدا شدند و وجه تسمیه میر صاحب فرزند دختر شیرانی را به ستوری و فرزند دختر سردار کاکری را به مشوانی و دختر کررانی را به وردگ بیان نموده اند .

ستوری ابن سید محمد گیسودراز اولادش ستوریانی اند اکثرا در پاکستان ساکنند از سادات سنی المذهب و از نسل سید اسمعیل اعرج بن امام جعفر صادق (ع) می باشند.این مطلب در مقصد سوم کتاب روضه الاحباب شاه عطاالله کرمانی موجود است .بنابراین طایفه ستوریانی و مشوانی و وردگ و هنی از نسل چهار فرزندان سید محمد گیسودرازند.

شیر محمد خان می گوید قول بعض طاعنان بی سر و سامان را که از شرافت این 9 قوم و اصلیت ایشان را انکار نمایند و به طعن و خلل پرداخته اند جز خاک بر سر پاشیدن حاصلی نخواهد شد و این 9 قوم از تکالیف و بیگارات معاف می باشند.

البته مطالعات ایشان از کتاب مراعات الافاغنه ، مخزن افغانی ، کتاب بحر الانساب میر سید محمد گیسو دراز و مجمع الانساب و محرران دفاتر انساب افاغنه کتاب تواریخ سلطان بهلول ، سلطان سکندر ، سلطان ابراهیم لودی و تاریخ گزین حمد الله مستوفی و تاریخ طبری شافعی و .... می باشد و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

 
موضوع مطلب :


چهارشنبه 92 آبان 1 :: 11:29 صبح :: نویسنده : محمد مرادقلی